Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden JansApp

Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van de JansApp van Jans Huisartsen. 

1. Definities

JH: de praktijk van Jans Huisartsen waar Gebruiker staat ingeschreven, zijnde Jans Huisartsen Rotterdam Centrum BV, Jans Huisartsen Rotterdam Kralingen of Jans Huisartsen Rotterdam Zuidplein BV.

Gebruiker: gebruiker van de JansApp, tevens zijnde patiënt van één van de praktijken van Jans Huisartsen.

Gebruiksvoorwaarden: onderhavige gebruiks-voorwaarden.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van (de inhoud van) de JansApp. 

2.2 De Gebruiksvoorwaarden zijn tevens te raadplegen, downloaden, opslaan en printen op onze website www.janshuisartsen.nl.

2.3 JH kan de Gebruiksvoorwaarden aanpassen.

3. Gebruik van JansApp

3.1 Het gebruik van JansApp staat slechts open voor patiënten van de praktijken van Jans Huisartsen die 16 jaar of ouder zijn.

3.2 Het gebruik van JansApp dienst als middel:

  • a) om eenvoudig digitaal contact te leggen met JH in het kader van niet-zorg gerelateerde vragen;
  • b) om digitaal zorg aan te bieden, indien deze zorg digitaal kan worden verleend.

3.3 Het gebruik van JansApp dient niet om digitaal complexe zorg te bieden. In geval van complexe zorg dient u direct telefonisch contact op te nemen met één van de praktijken van Jans Huisartsen.

3.4 JansApp dient nadrukkelijk ook niet gebruikt te worden in geval van een noodgeval en/of spoedgeval. In dat geval dient Gebruiker 112 of één van de praktijken van JH te bellen.

3.5 Om van JansApp gebruik te kunnen maken, dient Gebruiker zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding.

4. Fair use

4.1 Gebruik van JansApp door Gebruiker dient op basis van normaal, eerlijk en redelijk gebruik plaats te vinden.

4.2 Gebruiker is niet toegestaan JansApp excessief, onredelijk en/of oneigenlijk te gebruiken en/of door gebruik van JansApp overlast bij en/of overbelasting van JH te veroorzaken.

5. Verboden gebruik

5.1 Gebruik van JansApp voor commerciële doeleinden is verboden.

5.2 Gebruik van JansApp met betrekking tot zorg-gerelateerde vragen ten behoeve van personen die geen patiënt zijn bij één van de praktijken van JH is verboden.

5.3 Gebruik van JansApp om onrechtmatige en/of strafbare activiteiten te ondernemen (bijvoorbeeld stalking, phishing, spoofing, shaming, verspreiding van virussen of content die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden) is verboden.

6. Beschikbaarheid JansApp

6.1 JH kan niet garanderen dat JansApp altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn. JH is niet aansprakelijk, op welke grond dan ook, voor schade welke voortvloeit en/of verband houdt met dergelijke onderbrekingen, fouten of gebreken.

6.2 JH reageert op de berichten die Gebruiker zendt via JansApp gedurende de geldende openingstijden van de praktijken van de JH (maandag t/m vrijdag van 08.00 – 16.00 uur).

6.3  De berichten tussen Gebruiker en JH verzonden en ontvangen via JansApp zijn beschikbaar tot één (1) maand nadat een bericht is verzonden via JansApp. Na deze periode wordt een bericht automatisch verwijderd uit JansApp.

7. (Bijzondere) persoonsgegevens

7.1 Hoewel JansApp adequaat is beveiligd, dient Gebruiker bij gebruik van JansApp – vanuit het oogpunt van dataminimalisatie – de afweging te maken of toezending van (bijzondere) persoonsgegevens (waaronder foto’s en video’s) noodzakelijk is voor de vraag die aan JH wordt gesteld via JansApp. 

7.2 Het is mogelijk dat Gebruiker via JansApp (bijzondere) persoonsgegevens van een ander dan zichzelf aan JH verstrekt. JH gaat ervan vanuit dat in dat geval:

  • a) Gebruiker de ouder of voogd is van die persoon en die persoon jonger is dan 16 jaar; of
  • b) Gebruiker de toestemming van deze persoon heeft verkregen om de (bijzondere) persoonsgegevens die hem/haar/hen betreffen aan JH te verstrekken via JansApp.

8. Licentie

8.1 JH verleent aan Gebruiker een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van JansApp. 

8.2 Gebruiker mag JansApp niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande toestemming van JH. Evenmin mag Gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om de JansApp te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen. 

8.3 JH heeft te allen tijde het recht om JansApp aan te passen, informatie, gegevens of andere content te wijzigen of te verwijderen, Gebruiker het gebruik van JansApp te ontzeggen door de licentie te beëindigen, het gebruik van JansApp te beperken of de toegang tot JansApp geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen in geval Gebruiker de Gebruiksvoorwaarden schendt.

8.4 JH kan een upgrade voor JansApp beschikbaar stellen. De upgrade kwalificeert alsdan als een JansApp in de zin van de Gebruikers-voorwaarden. 

9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op (de inhoud van) JansApp, berusten, uitsluitend en exclusief bij JH, dan wel haar licentiegevers. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden beoogt enig voornoemd recht over te dragen aan Gebruiker.

10. Beëindiging

10.1 Gebruiker kan het gebruik van de JansApp op ieder gewenst moment beëindigen, door de JansApp van zijn/haar mobiele apparaat te verwijderen of te deinstalleren. 

10.2 JH kan de JansApp (onaangekondigd) tijdelijk of permanent niet beschikbaar stellen voor Gebruiker(s) of anderszins JansApp staken, zonder dat de Gebruiker(s) daar enige rechten aan kan (kunnen) ontlenen. 

11. Toepasselijk recht, geschillenbeslechting

11.1 Op de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

11.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van JansApp vallen onder de exclusieve competentie van de rechtbank Rotterdam.

Menu

Rotterdam Kralingen
Struisenburgstraat 46
+31 10 311 6010

Rotterdam Centrum
Vasteland 22
+31 10 318 8100

Rotterdam Zuidplein
Dynamostraat 18
+31 10 268 9450