POH-GGZ

Wat doet een POH-GGZ precies?

Interview met Siemie Adelij en Gabriela Molitor, beiden Praktijkondersteuners Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) bij Jans Huisartsen

Siemie Adelij is praktijkondersteuner GGZ bij Jans Huisartsen (POH-GGZ). Haar rol is om mensen met milde psychische klachten te begeleiden en te ondersteunen. Wanneer je last hebt van psychische klachten, kun je naar de huisarts gaan om dit te bespreken. Deze zal je vervolgens, afhankelijk van de aard en ernst van je klachten, verwijzen naar Siemie, haar collega’s Gabriela, Anush of Selin, de B-GGZ (Basis Geestelijke Gezondheidszorg) of de S-GGZ (Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg). Consulten zijn zowel mogelijk in de praktijk als online. 

Tools om weer verder te kunnen

Je kunt met allerlei psychische klachten bij een POH-GGZ terecht, zoals stressklachten, angst of licht depressieve klachten. Maar ook bijvoorbeeld voor begeleiding bij rouw. “We werken op maat en er is eigenlijk geen vast aantal sessies”, zegt Siemie. “Het verschilt echt per persoon. Maar over het algemeen zijn 3 tot 5 sessies al voldoende om iemand op weg te helpen.” Tijdens de sessies met een POH-GGZ werk je samen met hen op verschillende manieren aan het verminderen van de psychische klachten. “Bijvoorbeeld door middel van huiswerkopdrachten en online modules, deels onder mijn begeleiding”, aldus Siemie. “In mijn werk luister ik naar welke psychische klachten er spelen en onderzoek ik samen met de patiënt op welke manier hieraan gewerkt kan worden. Ik maak hierbij gebruik van schematherapie en cognitieve gedragstherapie (CGT). Door CGT leren mensen omgaan met hun negatieve gedachten en gevoelens over zichzelf en hun omgeving. Ik geef mensen huiswerkopdrachten mee om hun gedachten en gevoelens in kaart te brengen. Door middel van schematherapie wordt er gewerkt aan hardnekkige patronen. Ik sta naast mensen en soms achter ze, maar uiteindelijk doen we het samen.”

Je bent niet alleen

Psycho-educatie geven is ook een belangrijk onderdeel van haar werkzaamheden als POH-GGZ. “Dat wil zeggen dat ik voorlichting geef over de psychische klachten en het ontstaan ervan.  Zo geef ik mensen bijvoorbeeld inzicht in wat er in hun hoofd en lijf gebeurt tijdens een paniekaanval, en leg ik uit hoe deze ontstaat. Ik vind het belangrijk om te werken op basis van vertrouwen in een veilige omgeving.

Specifieke uitdagingen voor internationale studenten en expats

Ook internationale studenten en expats kunnen bij Jans Huisartsen terecht bij een Engelstalige POH-GGZ. Gabriela Molitor, tevens bij Jans werkzaam als POH-GGZ, heeft veel ervaring met de specifieke uitdagingen van studenten en expats. “Bij internationale studenten komen de meest voorkomende klachten voort uit de druk vanuit de familie thuis om succesvol te zijn en de angst om terug te moeten keren naar hun thuisland, vanwege de vereisten voor hun vergunning. Dit kan leiden tot klachten, zoals moeite om te gaan met werkdruk, angst voor examens, zorgen over de toekomst en hun carrièreperspectief”, aldus Gabriela. Ze voelen zich ook vaak eenzaam omdat ze voor het eerst alleen ver van huis zijn. Bij expats hebben de uitdagingen vaak te maken met zich moeten aanpassen aan een nieuwe (werk)cultuur, het gebrek aan sociale steun en eenzaamheid. Mijn aanpak verschilt enigszins van die van Siemie, omdat culturele verschillen vaak een grote rol spelen. Daarom vraag ik de patiënt om uit te leggen wat er van hem of haar wordt verwacht vanuit hun cultuur (als zoon/dochter, kleinkind of partner) en hoe ik het beste rekening kan houden met hun cultuur in mijn behandeling en een beter begrip heb van wie ze zijn.”

Wachtlijst en kosten

Om met Siemie en haar collega’s in gesprek te komen is er momenteel helaas wel een wachtlijst van ongeveer een paar weken. Wat betreft het financiële gedeelte valt de POH-GGZ onder de basiszorg. Je hoeft dus niet extra te betalen. Als je echter door de POH-GGZ verwezen wordt naar de B-GGZ of de S-GGZ, is het belangrijk om te weten dat daarmee je eigen risico wordt aangesproken. 

What exactly does a POH-GGZ do? Interview with Siemie Adelij, Mental Health Practice Nurse (POH-GGZ) at Jans Huisartsen. 

Siemie Adelij is Mental Health Practice Nurse at Jans Huisartsen, or Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ). Her role is to guide and support people with mild mental health issues. If you’re experiencing mild mental health issues, you can go to your GP to discuss these further. Depending on the nature and severity of the issues, the GP will then refer you to Siemie, her colleagues Gabriela or Anush, or alternatively to the B-GGZ (Basic Mental Health Care) or S-GGZ (Specialist Mental Health Care). Sessions can take place face-to-face or online. 

Tools to get back on track

Siemie works with people with all kinds of mental health issues, such as stress, anxiety or mild depression. But she also provides guidance when people have just lost a loved one. “The care we provide is tailor-made and there is no fixed number of sessions,” says Siemie. “It really varies from person to person. But in general, 3 to 5 sessions are enough to get someone off on the right track.”

“During these sessions we give people the tools that allow them to gain insight into their mental health, like online modules and mindfulness assignments. During the conversations I actively listen and acknowledge their particular story. I also use Schematic Therapy and Cognitive Behavioral Therapy (CBT). Through CBT, people learn to deal with their negative thoughts and feelings about themselves and their environment. In addition, I give people homework assignments to better map their thoughts and feelings. I also use schematic therapy to understand the origin of persistent patterns. I always say I stand alongside people and sometimes behind them for support. But we’re in this together.”

You’re not alone

Psycho-education is also an important part of her work as POH-GGZ. “That means I provide information to patients about mental health issues and their origins”, says Siemie. “For example, I give people insight into what happens in their head and body during a panic attack, and I explain how it arises. People often think they’re the only ones struggling, when actually it’s a very common and human thing to experience these kinds of issues once in a while. Above all, I try to create a safe environment for people to share their stories with me.”

Specific challenges for international students and expats

Jans Huisartsen also provides an English-speaking POH-GGZ for international students and expats. Gabriela Molitor, who also works at Jans as a POH-GGZ, has a lot of experience with the specific challenges of students and expats. “For international students, the most common problems stem from difficulty coping with work pressure and stress, fear of exams, worries about the future and their career prospects,” says Gabriela. “There is also often a lot of pressure from the family at home to be successful and international students are often afraid of having to return to their home country. Feelings of loneliness among international students are also common, partly because they’re far from home and on their own for the first time. For expats, the challenges often have to do with having to adapt to a new (work) culture, the lack of social support and feelings of loneliness. My approach differs slightly from Siemie’s, because cultural differences often play a major role. Therefore, I sometimes ask the patient to explain what is expected of them from their culture (as a son/daughter, grandchild or partner) and how I can best take their culture into account in my treatment and have a better understanding of who they are.”

Waiting list and costs

Unfortunately, there is currently a waiting list of about a month to talk to Siemie and her colleagues. As far as the financial part is concerned, POH-GGZ falls under basic care, so you don’t have to pay extra. However, if you are referred by the POH-GGZ to the GGZ or the S-GGZ, it is important to know that costs will  have to (partly) be paid out of pocket.

Menu

Rotterdam Kralingen
Struisenburgstraat 46
+31 10 311 6010

Rotterdam Centrum
Vasteland 22
+31 10 318 8100

Rotterdam Zuidplein
Dynamostraat 18
+31 10 268 9450