Privacy Policy

Privacyreglement
Jans Huisartsen

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk.

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Huisartsenpraktijk
In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden, zowel van patiënten als van andere betrokkenen bij de huisartsenpraktijk. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen, voor het financieel afhandelen van de behandeling of om te bewerkstelligen dat wij onze dienstverlening zo optimaal mogelijk kunnen vormgeven. Verwerking kan ook noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid). Tenslotte kunnen wij ook persoonsgegevens gebruiken ter voorkoming van fraude, misbruik, illegaal gebruik en schendingen van onze algemene voorwaarden of wanneer we moeten voldoen aan gerechtelijke bevelen, overheidsverzoeken of toepasselijke wetgeving.

Welke gegevens verwerken wij?
Wij leggen de volgende gegevens van u vast:

 • Administratieve (persoons)gegevens, zoals uw naam, adres, geboortedatum, BSN-nummer, geslacht, email adres, apotheek, verzekeringsgegevens
 • Het contact dat u met de praktijk heeft (gehad), zoals de bezoeken aan de huisarts, telefonisch overleg met een van onze medewerkers, (schriftelijke) correspondentie met een van onze medewerkers, visites etc.
 • Uw medisch dossier, de klachten die u heeft, uw ziektebeeld en het verloop van uw klachten, maar ook de ingezette onderzoeken en uitslagen, het behandelbeleid, brieven/verslagen van specialisten of andere behandelaars waar u bent geweest, medicatie die u gebruikt, gegevens van uw vorige huisarts


De gegevens die wij verwerken zijn niet alleen patiëntgegevens maar ook die van andere leveranciers en partijen die in contact zijn geweest met onze praktijk (zoals leveranciers, nieuwsbrief lezers, sollicitanten, website bezoekers (zie daarvoor ook cookiestatement).

De plichten van de huisartsenpraktijk
Jans Huisartsen is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting;
   voor optimalisering van de dienstverlening van de huisartsenpraktijk (waaronder ook marketing);
  • voor wettelijk verplichte doeleinden.
  • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
  • U wordt via deze privacyverklaring op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Alle medewerkers binnen Jans Huisartsen hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.


Door u in te schrijven bij Jans Huisartsen of op een andere manier een (zakelijke) relatie met Jans Huisartsen aan te gaan, gaat u akkoord met de manier waarop de praktijk uw gegevens verwerkt zoals beschreven in dit document. Ook verklaart u de privacy van andere betrokkenen (d.w.z. patiënten en zorgverleners) te respecteren.

Bewaren van uw gegevens
Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens vastleggen of verwerken.

Uw rechten als betrokkene:

 • U heeft de volgende rechten:
  Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.


Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Jans Huisartsen. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier
U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal twintig jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Jans Huisartsen is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt
Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Jans Huisartsen hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens
Jans Huisartsen wisselt via Zorgmail relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Patiëntenportaal
Via het patiëntenportaal heeft u toegang tot (persoons)gegevens die van vertrouwelijke aard kunnen zijn. Wij adviseren u om zorgvuldig om te gaan met uw gebruikersnaam en wachtwoord van het patiëntenportaal en om een wachtwoord te kiezen dat niet gemakkelijk te raden is voor iemand anders. Wij adviseren u daarnaast om niet via een openbaar wifi-netwerk in te loggen op het patiënten portaal of om uw gegevens door uw netwerk automatisch op te laten slaan. Het is aan te bevelen om na ieder verzoek uit te loggen en bij ieder nieuw bezoek opnieuw in te loggen.
Jans Huisartsen heeft de nodige maatregelen getroffen om de online omgeving zo veilig mogelijk te maken. Het is dan ook niet mogelijk of toegestaan om de technische beveiliging van het patiëntenportaal te verwijderen of te omzeilen.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek. U kunt ons bereiken via onderstaande gegevens:

Jans Huisartsen
Struisenburgstraat 46
3063 BR Rotterdam
+311 03 11 60 10
info@janshuisartsen.nl

Menu

Rotterdam Kralingen
Struisenburgstraat 46
+31 10 311 6010

Rotterdam Centrum
Vasteland 22
+31 10 318 8100

Rotterdam Zuidplein
Dynamostraat 18
+31 10 268 9450